Inne działania PROW

» PO Infrastruktura i Środowisko
» PO Kapitał Ludzki
» Regionalne Programy              
              Operacyjne
 

»
 P. Rozwoju Województw    Wschodnich
» PO Europejskiej Współpracy
           Terytorialnej                            

Działanie 3.1.1

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • Cel działania

  Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

                                                                                              

 •  Zakres pomocy:

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.  mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4.

4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo
rozwijanej działalności nierolniczej.

                                                                                                                 

Beneficjent

Pomoc skierowana będzie do wszelkich podmiotów, (osoby fizyczne, osoby prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej), które:

− posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

− działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo62 lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

                                                                                                                  

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:

 • jest uzasadniony ekonomicznie;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu;
 • jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie;
 • jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasięg geograficzny

Cały kraj.OFERTA i KONTAKT

Oferujemy kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne -  na wszystkich etapach - od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację  projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Nasze sukcesy  zawdzięczamy pracy własnego zespołu oraz pracy współpracujących z nami  zewnętrznych ekspertów z różnych dziedzin.

Gwarantujemy naszym  Klientom wysoki poziom usług.

Nasza misja:

Skutecznie pomagać naszym Klientom odnieść sukces, zdobyć środki finansowe na działania zgodne z potrzebami Klientów

i celami Unii Europejskiej.


 biuro@euro-doradca.pl

tel. fax (032) 778-42-14

516-024-122


My status

Eurodoradca sp. z  o.o.

44-100 Gliwice,  ul. Łużycka 16,
pokój 117-118 


OFERTA DLA FIRM


  Biznesplany

 Rozliczanie dotacji
Doradztwo inwestycyjne
Plany rozwoju
Analizy ekonomiczne
Audyty energetyczne
Świadectwa energetyczne
Dokumentacja projektowa
Zarządzanie energią
Zarządzanie służbą zdrowia

do strony głównej

                                 Autor strony Ewa Michałek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2005-2012